HARTILL DYNASTY INDEX
ENTITY
FIRST H#
An Zang 6.5
Ch'ing 22
Chen 10.22
Chen 13.18
Cheng Han 12.6
Chin 18.40
Chu 5
Chu 15.6
Eastern Han 10.2
Eastern Jin 10.13
Eastern Wei 13.23
Eastern Zhou 6.15
Five Dynasties 15
Former Liang 12.1
Former Shu 15.3
Gaochang 14.136
Ghazi Rashid 22.1266
Gong 6.1
Han 15.126
Jin 12
Jin 18.40
Later Han 15.5
Later Jin 15.3
Later Liang 15.1
Later Shu 15.74
Later Tang 15.2
Later Zhao 12.2
Later Zhou 15.12
Liang 6.1
Liang 10.17
Liang 13.35
Liao 18.1
Machine Struck 22.1332
Machine Struck 22.1368
Machine Struck 22.1517
Manchu 22
Min 15.49
Ming 20
Mongol Khans 19.1
North and South 13
Northern Qi 13.27
Northern Song 16
Northern Wei 10.23
Northern Wei 13.19
Northern Zhou 13.29
Posterior Han 15.5
Qi 6.23
Qi 18.75
Qin 6.16
Qin 7.6
Qing 22
Qiuzi 10.48
Rashidin Khan 22.1266
Republic 24
San Fan 21.85
Secret Societies 23.3
Shanghai Small Sword 23.3
Shu 10.11
Shu 11.1
Sinkiang 22.37
Small Sword 23.3
Sogdian 14.16
Song 10.16
Song 13.1
Southern Han 15.105
Southern Song 17
Southern Tang 15.77
Sui 10.26
Sui 13.5
Taiping Rebels 23
Tang 14
Tartar 18
Three Kingdoms 11
Triad 23.43
Wei 10.12
Western Han 10.29
Western Han 7.1
Western Han 8
Western Wei 10.24
Western Xia 18.90
Western Zhou 6.14
Wu 10.15
Wu 11.3
Xi Xia 18.90
Xia 12.8
Xin 9
Xinjiang 22.37
Yakub Beg 22.369
Yan 6.17
You Zhou 15.16
Yuan 19
Yuan 6.3
Zhao 6.9+
Zhou 6


Top of this page |   | Website Directory |   | Cash For Sale